شنبه بیست و هفتم مرداد

تو از درد به خود می پیچی و من از از درد به خود پیچیدن تو

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home