جمعه دوم شهریور

می نویسم

نه برای تو

نه برای خودم

می نویسم که نوشته باشم

مثل خیلی از حرفام که فقط می گم که گفته باشم

مثل زندگی که همین جوری می کنم که کرده باشم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home