شنبه دهم شهریور

و من در این انتگرال آلود ترین ساعات نیز به لحظه های ذاتا گنگ با هم بودنمان می اندیشم ...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home