چهارشنبه چهاردهم شهریور

آرزوی صبر و طاقت فراوان برای اطرافیانم دارم

می دونم تحمل کردن آشغال بی مصرفی مثل من چقدر سخته

خودمم به زور دارم تحملم می کنم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home