دوشنبه نوزدهم شهریور

بیا و بنشین تا کمی با هم حرف بزنیم

هوس -س شعر شنیدن کرده ام امروز و البته -س شعر گفتن

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home