یکشنبه بیست و پنجم شهریور

چه آشغالی بودم من

چه آشغالی شدی تو

چه زندگی آشغالی داشتیم و داریم ما

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home