چهارشنبه بیست و هشتم شهریور

قبول

من حوصله ی رقصیدن نداشتم

ولی ساز تو هم خیلی کوک نبود

قبول کن

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home