شنبه سی و یکم شهریور

تعجب می کنم از تو که با این همه دافیت و غرور و وقار به خاطر سه واحد جلوی

هر استاد و نا استادی اشک می ریزی

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home