سه شنبه دهم مهر

یه چیزایی باید عوض بشن

یه چیزایی رو باید تغییر بدم

مثلا این که الکی زرزر نکنم که باید یه چیزایی رو عوض کنم وقتی

هنوز حتی حال ندارم خودمو تکون بدم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home