شنبه چهاردهم مهر

چه احمقی بودم من

چه آشغالی بودی تو

البته به هیچ جام نیست

یعنی هیچ وقت نبوده

ولی خب این دلیل نمی شه که نگم چه آشغالی بودی تو

چه احمقی بودم من

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home