چهارشنبه بیست و پنجم مهر

از اون جایی که دیگه کمتر کسی اینجارو می خونه و منم حرفی واسه گفتن ندارم یعنی هیچ وقت

نداشتم همین جوری به مزخرف نوشتن ادامه می دم که نشون بدم خیلی بیکار تر و علاف تر از

این حرفام

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home