شنبه بیست و هشتم مهر

یه ربط هایی هست

بین چیزهایی که هیچ ربطی به هم ندارن

ربط هایی که نه من ازشون سر در میارم ، نه تو ، نه خیلی های دیگه

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home