شنبه پنجم آبان

چه کنم دست خودم نیست

-س شعر گفتن را بسیار بسیار دوست می دارم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home