چهارشنبه هجدهم مهر

نه من رقاص خوبی بودم

نه ساز تو خوش صدا بود

کمی هم تو به ساز من برقص

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home