سه شنبه هشتم آبان

هنوز هم وسوسه ام می کنند

جوجه داف هایی که بستنی لیس زنان و زیر چشمی نگاه کنان از کنارم می گذرند

البته نه آن قدر که بتوانم بر بی حس و حالی و گشادی خود غلبه کنم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home