دوشنبه چهاردهم آبان

واقعیت ها رو نذار کنار هم

یه کم رویا و خیال و توهم بچپون لاش بلکه بشه هضمش کرد

بلکه بشه تحمل کرد

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home