جهارشنبه سی ام آبان

خواستی بدانی چه گذشت بر من در آن شب بارانی

هیچ

آسمان کمی تا قسمتی ابری شد ، سپس تمام ابری

باران بارید ، خیس شدم ، لرزیدم ، سرما خوردم

کمی تا قسمتی به ـا رفتم ، سپس ...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home