دوشنبه پنجم آذر

می رنجاندم این حقیقت تلخ

که -ون گشاد است و وقت تنگ

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home