شنبه هفدهم آذر

چه منظره ی عجیبی بود وقتی که لباس نو و زیبا به تن داشتی

چیزی مانند گه کادو-پیچ شده

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home