دوشنبه دهم دی

پای چپم خواب رفته

ماشین داره با سرعت حر کت می کنه

جاده پر از دست اندازه

پای چپ منم که خواب رفته

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home