چهارشنبه دوازدهم دی

در انتظارت کنار همان تابلو پارک ممنوع می ایستم

برف می بارد

آدم برفی می شوم

نمی آیی

نمی آیی

از بس که ....ی

ای .... کجایی؟

خ.ک: این که مخاطب این نوشته کیست ، بر خود نویسنده هم پوشیده است

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home