دوشنبه پانزدهم بهمن

میان و رد می شن و می رن

اونایی هم که از اول بودن بالاخره یه روز خسته می شن و می رن

فقط منم که می مونم

می مونم و می گندم

می گندم و می مونم

می مونم و خودمو می زنم به اون راه

که یادم بره همین جوری موندم و دارم می گندم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home