سه شنبه بیست و سوم بهمن

آدم ها دو دسته اند

دسته ی اول آدم هایی که در دسته ی دوم نیستند

و دسته ی دوم آدم هایی که در دسته ی اول نیستند

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home