شنبه بیست و هفتم بهمن

این است رسم زمانه

تو بیست می شوی و من هجده


خ.ک : با این پرواز می کنم من ، پرواا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااز

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home