یکشنبه بیست و هشتم بهمن

زر می زنم ، زر

ور می زنی ، ور

زور می زنیم ، زور

دور می شویم ، دور

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home