سه شنبه سی ام بهمن

من اگر زیاد خفتم تو ببخش

_س اگر زیاد گفتم تو ببخش

روزهایم همه یکسان شده اند

با گشادی گر که جفتم تو ببخشخ.ک : ظرف ها را هم نشستم ، تو ببخش

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home