پنج شنبه یکم فروردین

وسوسه ی عوض شدن

فکرهای مثبت

برنامه های خوب

امید به بهتر شدن

فقط اگه عمر این چیزا حداقل به آخر بهار هم برسه بازم فکر کنم از سال های پیش جلوترمخ.ک : شاعر می فرماید

Though my broken heart, tear my dreams apart
I'll be alright, I'll be alright


بله ، I'll be alright

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home