پنج شنبه پانزدهم فروردین

مسخره اس

من واقعا تو این چند ماهه هیچ حرکتی جز فیلم دیدن انجام ندادم

البته دروغ چرا راستش بعضی وقتا به تو هم فکر کردم

باور کن

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home