شنبه هفدهم فروردین

درهای بسته

قاب های شکسته

پاهای خسته

این کوچه هم که با توجه به قافیه حتما بن بسته

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home