دوشنبه نوزدهم فروردین

می ترسم و فرار می کنم

فرار می کنم سمت چیزی که ازش فرار می کنم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home