پنج شنبه بیست و دوم فروردین

با این وضعیت اصلا می شه به سمت صفر میل نکرد ؟

چی ؟ کدوم وضعیت ؟ هیچی بی خیال اصلا

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home