شنبه بیست و چهارم فروردین

طرف میاد طرفت

احتمالا نگاهتو می ندازی یه جای دیگه که تابلو نباشه ولی خب کاملا مشخصه که فکر و

ذهن و بقیه جاهات کجان

طرف میاد و میاد و میاد و میاد و میاد و به بورد پشت سرت یه نگاهی میندازه و می ره

احتمالا پوزخندی می زنی و تو هم یه نگاه به بورد پشت سرت می ندازی و

سری تکون می دی و بر می گردی به غار خودت


خ.ک: شاعر می فرماید

چشاتو دیدم شدم هیجان زده

جلو نیا واسه من هیجان بده

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home