شنبه سی و یکم فروردین

چگونه شاد کنم من درون غمگینم

به اختیار که از اختیار بیرون است

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home