سه شنبه سوم اردیبهشت

چه بسیارند لحظه های -خمی

و چه اندکند لحظه های غیر -خمی


و چقدر نق می زنم من
و چقدر زر می زنم من

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home