پنجشنبه پنجم اردیبهشت

الان ساعت شش و سی و نه دقیقه ی صبحه و من یه چند دقیقه ی ایه که نشستم و دارم به این

فکر می کنم که کی حال داره بلند شه بره دانشگاه

الان ساعت شش و سی و نه دقیقه ی صبحه و من دارم به این فکر می کنم که خواب چقدر خوبه

الان ساعت شش و سی و نه دقیقه ی صبحه و من دارم به این فکر می کنم که اصلا چرا من باید

این وقت صبح بلند شم و برم بیرون

الان ساعت شش و چهل دقیقه ی صبحه و من دارم به این فکر می کنم که اصلا چه کاریه

الان ساعت شش و چهل دقیقه ی صبحه و من واقعا گشادم

الان ساعت شش و چهل دقیقه صبحه ی و من دارم به این فکر می کنم که چقدر دوست دارم امروز

رو بپیچونم و برم بگیرم بخوابم

الان ساعت شش و چهل و یک دقیقه ی صبحه و من دارم می رم که حاضر شم و برم دانشگاه

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home