شنبه هفتم اردیبهشت

به یادت هر شب می زنم ساز

به یادت هر شب می کنم آواز آغاز

به یادت هر شب می کنم ترانه ها ساز


خ.ک: چه غلطا ...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home