سه شنبه دهم اردیبهشت

من
من نمی تونم
من نمی تونم کلمات
من نمی تونم کلمات مناسب
من نمی تونم کلمات مناسب برای
من نمی تونم کلمات مناسب برای وصف
من نمی تونم کلمات مناسب برای وصف این
من نمی تونم کلمات مناسب برای وصف این دقایق
من نمی تونم کلمات مناسب برای وصف این دقایق پیدا
من نمی تونم کلمات مناسب برای وصف این دقایق پیدا کنم

هیچی دیگه همین


خ.ک : از بس که این دقایق چیزن ...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home