سه شنبه هفدهم اردیبهشت

هوا را می نوشم

آب را می شویم

صدا را می بویم

و به ریش خود می خندم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home