پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت

تو از از همه چیز خسته شدن می ترسی

و من از از از همه چیز خسته شدن ترسیدن تو

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home