دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت

گر چشیدی
طعم سیری

گر که دیدی
رنگ پیری

گر شنیدی
دیر رسیدی

گر بریدی
گر که ریدی

می تونی رو من حساب کنی


البته تا یه حدی
البته نه خیلی جدی


می خوای اصلا بی خیال هان ؟

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home