شنبه چهارم خرداد

گوجه سبز

می خورم به یاد تویی که متنفر بودی از

گوجه سبز

می خورم به یاد تویی که متنفر بودی از

گوجه سبز

می خورم به یاد تویی که متنفر بودی از

گوجه سبز

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home