سه شنبه هجدهم تیر

وقتی خسته ای

وقتی داغونی

وقتی حتی حال لبخند زدن هم نداری

اصلا به هیچ وجه رو من حساب نکن

من خودم خسته تر و داغون تر و بی حس و حال تر از توام

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home