شنبه بیست و نهم تیر

دلیل مضحک بودن این قسمت از لیریک آهنگ With You از Chris Brown را در هر چند جمله که خواستید شرح دهید.

Cause if I got you, I don't need money'
I don't need cars, girl you're my all

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home