سه شنبه یکم مرداد

cool جلوه کردن سخت نیست

واقعا و بدون زور زدن cool بودن سخته

حالا بماند که من از همون اولیشم عاجزم

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home