پنجشنبه دهم مرداد

به جوابا که رسیدم با خیال راحت همه ی صورت مساله ها رو پاک کردم

بعدش تازه فهمیدم که همه ی جوابام غلطن

دیگه صورت مساله ای هم که در کار نبود

من موندم و یه گونی جواب غلط

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home