سه شنبه پانزدهم مرداد

بوی گه که پر می شه تو اتاق

همه که دارن خفه می شن

وقتی می دون سمت در

تازه می فهمن که در از بیرون قفله

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home