شنبه نوزدهم مرداد

آن کس که نداند و بداند که نداند ولی هیچ غلطی در جهت دانستن نکند چی؟

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home