پنجشنبه بیست و چهارم مرداد

وقتی که کم سال بودم

کوچیک بودم و کال بودم

هی می زدم به هر دری

تا که بشم این قدری

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home