شنبه بیست و ششم مرداد

ای که می کنی کپی نکن کپی

یا حداقل از یه منبع درست و حسابی بکن کپی

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home