چهارشنبه دهم مهر

من مثل...من مثل...مثل...آدمی می مونم که...آدمی می مونم که...آدمی که...

هیچی بی خیال پس اون فردا بریم بیرون یه چرخی بزنیم؟

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home